Nasze usługi

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  • DLA ZAMAWIAJĄCYCH – przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zapytań ofertowych, rozeznań rynku; Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego. Pomoc w wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia. Weryfikacja poprawności formalno-pranej ofert złożonych przez Wykonawców. Pomoc prawna w przygotowaniu korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania). Przygotowanie projektów umów w sprawie zamówień publicznych; Reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi. Pomoc prawna w sporządzaniu wewnętrznych dokumentów u Zamawiającego, związanych z zamówieniami publicznymi;
  • DLA WYKONAWCÓW – Pomoc w przygotowaniu oferty. Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego dla Wykonawcy. Reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny. Przygotowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Udział w negocjacjach z Zamawiającym;