Nasze usługi

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 • ochrona znaków towarowych, ochrona marki, działania przeciw podrabianiu znaków towarowych i zwalczaniu obrotu podrobionymi towarami,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej odnoszących się do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych
 • prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych
 • prowadzenie sporów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • uzyskiwanie ochrony celnej oraz współpraca z organami celnymi w działaniach mających na celu identyfikację i zapobieganie wprowadzaniu na rynek europejski produktów naruszających prawa własności intelektualnej
 • współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Prokuraturą i innymi organami ścigania w zakresie ochrony znaków towarowych, i innych praw własności intelektualnej
 • prowadzenie kompleksowych programów ochrony marki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej
 • współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami detektywistycznymi w zakresie ochrony znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej intelektualnej
 • obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych – doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami arbitrażowymi
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej ze względu na jej efektywne wykorzystanie
 • analiza ryzyka związanego z wdrażaniem nowych projektów, w zakresie praw własności intelektualnej
 • doradztwo w procesach komercjalizacji wiedzy oraz transferze technologii
 • doradztwo w zakresie wewnętrznej polityki zarządzania własnością intelektualną oraz jej ochroną
 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących transferu technologii, w tym dotyczących przeniesienia oraz udzielania licencji w zakresie wszelkich praw na dobrach niematerialnych
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • doradztwo w zakresie prawa mediów
 • doradztwo w zakresie prawa reklamy
 • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii