Dr inż. Marek Bury

europejski rzecznik patentowy
polski i europejski rzecznik patentowy
 
Zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Telekomunikacja – Radiokomunikacja i Radiolokacja oraz z dodatkowym profilem Telekomunikacja – Elektroakustyka i Telewizja.
 
W 2009 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych za rozprawę zatytułowaną „Obrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych”. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych pod numerem 3261.
 
Rozprawa doktorska Marka Burego została wyróżniona trzecią nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych oraz indywidualną nagrodą II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2009. Od 2010 roku pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej.
 
Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów. Brał udział w programach ukierunkowanych na zacieśnienie związku nauki z przemysłem.
 
W 2013 roku wpisany na listę Europejskich Rzeczników Patentowych, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) telekomunikacji, szczególnie radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem ok. 30 publikacji naukowych z dziedziny radioelektroniki oraz 5 z dziedziny własności przemysłowej. Jest członkiem IEEE. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w i poza granicami RP, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych.
 
Interesuje się mechanizmami komercjalizacji wyników badań naukowych, jest absolwentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top500 Innovators – Science, Management, Commercialization oraz członkiem stowarzyszenia absolwentów tego programu.
 
tel. kom.: 537 373 430