Adwokaci i radcowie prawni

Specjalizacje

 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek typu spin-off
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • likwidacja spółek handlowych
 • rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opiniowanie kontraktów IncoTerms.
 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, wnoszenie oraz popieranie kasacji)
 • reprezentacja pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, składanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentacja przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych
 • ochrona znaków towarowych, ochrona marki, działania przeciw podrabianiu znaków towarowych i zwalczaniu obrotu podrobionymi towarami,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej odnoszących się do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych
 • prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych
 • prowadzenie sporów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • uzyskiwanie ochrony celnej oraz współpraca z organami celnymi w działaniach mających na celu identyfikację i zapobieganie wprowadzaniu na rynek europejski produktów naruszających prawa własności intelektualnej
 • współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Prokuraturą i innymi organami ścigania w zakresie ochrony znaków towarowych, i innych praw własności intelektualnej
 • prowadzenie kompleksowych programów ochrony marki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej
 • współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami detektywistycznymi w zakresie ochrony znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej intelektualnej
 • obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych – doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami arbitrażowymi
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej ze względu na jej efektywne wykorzystanie
 • analiza ryzyka związanego z wdrażaniem nowych projektów, w zakresie praw własności intelektualnej
 • doradztwo w procesach komercjalizacji wiedzy oraz transferze technologii
 • doradztwo w zakresie wewnętrznej polityki zarządzania własnością intelektualną oraz jej ochroną
 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących transferu technologii, w tym dotyczących przeniesienia oraz udzielania licencji w zakresie wszelkich praw na dobrach niematerialnych
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • doradztwo w zakresie prawa mediów
 • doradztwo w zakresie prawa reklamy
 • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii
 • doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, statuty, umowy o pracę itd.)
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki ubezpieczeń społecznych
 • zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych
 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek typu spin-off
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • likwidacja spółek handlowych
 • rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opiniowanie kontraktów IncoTerms.
 •  
 • przedsądowe dochodzenie roszczeń, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • postępowanie ugodowe
 • negocjacje i arbitraż gospodarczy
 • postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądami wojewódzkimi
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
 • pomoc w legalizacja pobytu, pomoc w uzyskiwaniu karty pobytu czasowego
 • stałego, rezydenta długoterminowego UE
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
 • pomoc w uzyskiwaniu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na kupno ziemi dla cudzoziemców
 • reprezentacja przed urzędami
 • legalizacja dokumentów, appostille
 • legalizacja zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
 • pomoc prawna w przypadku deportacji
 • pomoc prawna dla firm podczas kontroli w związku z zatrudnianiem cudzoziemców
 •  
 • Prowadzenie spraw sądowych o rozwód i separację
 • Prowadzenie sprawa o podział majątku
 • Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie)
 • Alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie)
 • Przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich (intercyza)
 • Prowadzenie spraw sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek typu spin-off
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • likwidacja spółek handlowych
 • rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opiniowanie kontraktów IncoTerms
 • ochrona znaków towarowych, ochrona marki, działania przeciw podrabianiu znaków towarowych i zwalczaniu obrotu podrobionymi towarami,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej odnoszących się do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych
 • prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych
 • prowadzenie sporów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • uzyskiwanie ochrony celnej oraz współpraca z organami celnymi w działaniach mających na celu identyfikację i zapobieganie wprowadzaniu na rynek europejski produktów naruszających prawa własności intelektualnej
 • współpraca z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Prokuraturą i innymi organami ścigania w zakresie ochrony znaków towarowych, i innych praw własności intelektualnej
 • prowadzenie kompleksowych programów ochrony marki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej
 • współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami detektywistycznymi w zakresie ochrony znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej intelektualnej
 • obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych – doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami arbitrażowymi
 • doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej ze względu na jej efektywne wykorzystanie
 • analiza ryzyka związanego z wdrażaniem nowych projektów, w zakresie praw własności intelektualnej
 • doradztwo w procesach komercjalizacji wiedzy oraz transferze technologii
 • doradztwo w zakresie wewnętrznej polityki zarządzania własnością intelektualną oraz jej ochroną
 • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących transferu technologii, w tym dotyczących przeniesienia oraz udzielania licencji w zakresie wszelkich praw na dobrach niematerialnych
 • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • doradztwo w zakresie prawa mediów
 • doradztwo w zakresie prawa reklamy
 • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii
 • pomoc w legalizacja pobytu, pomoc w uzyskiwaniu karty pobytu czasowego
 • stałego, rezydenta długoterminowego UE
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
 • pomoc w uzyskiwaniu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na kupno ziemi dla cudzoziemców
 • reprezentacja przed urzędami
 • legalizacja dokumentów, appostille
 • legalizacja zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
 • pomoc prawna w przypadku deportacji
 • pomoc prawna dla firm podczas kontroli w związku z zatrudnianiem cudzoziemców
 • przedsądowe dochodzenie roszczeń, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • postępowanie ugodowe
 • negocjacje i arbitraż gospodarczy
 • postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądami wojewódzkimi
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, wnoszenie oraz popieranie kasacji)
 • reprezentacja pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, składanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentacja przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych
 • doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, statuty, umowy o pracę itd.)
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki ubezpieczeń społecznych
 • zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych
 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek typu spin-off
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • likwidacja spółek handlowych
 • rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie działalności gospodarczej
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opiniowanie kontraktów IncoTerms.
 • Prowadzenie spraw sądowych o rozwód i separację
 • Prowadzenie sprawa o podział majątku
 • Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie)
 • Alimenty (ustalenie, zmiana, uchylenie)
 • Przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich (intercyza)
 • Prowadzenie spraw sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej

O nas

Świadczymy stałą oraz kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych a także osób fizycznych.

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników, które pozwalają na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając w szczególności złożony charakter każdego z przypadków. Pracujemy z prawdziwą pasją oraz zaangażowaniem na rzecz naszych Klientów.

Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy a także prawa własności intelektualnej, w tym prawa dotyczącego nowych technologii a także prawa konkurencji. Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się także w prawie karnym gospodarczym, prawie rodzinnym oraz prawie ochrony zdrowia, w tym prawie medycznym i farmaceutycznym oraz sportowym. Nasza kompleksowa oferta skierowana jest także do uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych zainteresowanych procesem komercjalizacji efektów swojej działalności naukowo-badawczej.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.

Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

 

Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze potrzebę indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb każdego klienta.

Zapraszamy do współpracy.