Mielke Mełgieś Piwowar Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.

 

Świadczymy stałą oraz kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych a także osób fizycznych.

 

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników, które pozwalają na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając w szczególności złożony charakter każdego z przypadków. Pracujemy z prawdziwą pasją oraz zaangażowaniem na rzecz naszych Klientów.

 

Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy a także prawa własności intelektualnej, w tym prawa dotyczącego nowych technologii a także prawa konkurencji. Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego. Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się także w prawie karnym gospodarczym, prawie rodzinnym oraz prawie ochrony zdrowia, w tym prawie medycznym i farmaceutycznym oraz sportowym. Nasza kompleksowa oferta skierowana jest także do uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych zainteresowanych procesem komercjalizacji efektów swojej działalności naukowo-badawczej.

 

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.

 

Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

 

Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze potrzebę indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb każdego klienta.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Nasze usługi

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 • ochrona znaków towarowych, ochrona marki, działania przeciw podrabianiu znaków towarowych i zwalczaniu obrotupodrobionymi towarami
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej odnoszących się do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych

czytaj więcej
 


 

PRAWO SPÓŁEK

 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek

czytaj więcej
 


 

PRAWO GOSPODARCZE

 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • przygotowywanie opinii prawnych

czytaj więcej
 


 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, statuty, umowy o pracę itd.)
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki ubezpieczeń społecznych

czytaj więcej
 


 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 • przedsądowe dochodzenie roszczeń, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • postępowanie ugodowe
 • negocjacje i arbitraż gospodarczy
 • postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądami wojewódzkimi

czytaj więcej
 


 

PRAWO KARNE

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, wnoszenie oraz popieranie kasacji)
 • reprezentacja pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie

czytaj więcej
 


 

PRAWO SPORTOWE

 • przygotowywanie kontraktów dotyczących zawodowego uprawiania sportu przygotowywanie kontraktów transferowych
 • pomoc prawna oraz zastępstwo procesowe w sporach pomiędzy klubami a zawodnikami
 • przygotowywanie umów sponsorskich oraz stowarzyszeniowych

czytaj więcej
 


 

PRAWO MEDYCZNE

 • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań udzielania świadczeń zdrowotnych
 • reprezentowanie klientów przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z zaistnieniem szkód medycznych przed sądami powszechnymi i sądami dyscyplinarnymi

czytaj więcej
 


 

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

czytaj więcej
 


 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • DLA ZAMAWIAJĄCYCH – przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zapytań ofertowych, rozeznań rynku; Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, projektu umowy), opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego. Pomoc w wyborze właściwego trybu udzielenia zamówienia. Weryfikacja poprawności formalno-pranej ofert złożonych przez Wykonawców. Pomoc prawna w przygotowaniu korespondencji z Wykonawcami (pisma, zapytania i wnioski, odpowiedzi na pytania). Przygotowanie projektów umów w sprawie zamówień publicznych; Reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi, sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi. Pomoc prawna w sporządzaniu wewnętrznych dokumentów u Zamawiającego, związanych z zamówieniami publicznymi;
 • DLA WYKONAWCÓW – Pomoc w przygotowaniu oferty. Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego dla Wykonawcy. Reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sporządzanie pism i wniosków do Zamawiającego, zapytań do treści SIWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny. Przygotowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami. Udział w negocjacjach z Zamawiającym;

czytaj więcej